D'ús en el medi forestal i natural

Es destina a l'ús públic el conjunt d'equipaments, activitats i serveis dissenyats per a tal fi existents en les muntanyes gestionades per la Generalitat, que podrà ser restringit, en determinades èpoques i zones, de forma motivada, quan puga veure's afectada la conservació dels valors naturals existents o quan concórreguen raons objectives, davant circumstàncies sobrevingudes. El desenvolupament d'activitats esportives, turístiques i d'ús públic en espais forestals es regirà per la normativa específica de l'espai protegit corresponent.

Catàleg d'instal·lacions recreatives i esportives

Formaran part d'aquest Catàleg les instal·lacions gestionades per la conselleria amb competències en matèria forestal. Així mateix, podran formar part del Catàleg, si així ho sol·liciten i compleixen els requisits, aquelles instal·lacions recreatives i esportives ja siguen de titularitat pública o privada.
A l'efecte del Catàleg, es consideren els següents tipus d'instal·lacions recreatives i esportives:

 1. Àrea recreativa, definida en l'annex IV.
 2. Refugi forestal, definit en l'annex IV.
 3. Recer forestal, definit en l'annex IV.
 4. Zona d'acampada, definida en l'annex IV.
 5. Campament, definit en l'annex IV.
 6. Senderes inscrites en el Registre públic de senderes de la Comunitat Valenciana.
 7. Rutes en espais naturals protegits, itineraris i rutes d'ús públic per a activitats recreatives i excursions.
 8. Circuits permanents per a proves o activitats esportives.
 9. Àrees destinades a la pràctica d'esports o altres activitats recreatives a l'aire lliure.

Autorització d'activitats en instal·lacions recreatives de la Generalitat

 1. L'estada de nit en una zona d'acampada requerirà la presentació d'una declaració responsable.
 2. L'estada en refugis i campaments requerirà una resolució d'autorització específica. Les sol·licituds d'autorització es presentaran amb una antelació mínima de 15 dies, excepte per a les dates de Setmana Santa, setmana posterior a la Setmana Santa, juliol i agost, que es presentaran durant el mes de gener del mateix any en què es pretenga desenvolupar aquesta activitat.
 3. No requerirà autorització ni declaració responsable, l'estada en àrees recreatives i l'estada de dia en zones d'acampada, així com la utilització de recers forestals.
 4. L'adjudicació de l'ús de campaments en els períodes de màxima afluència de l'apartat 2 es realitzarà sobre la base d'uns criteris, que es faran públics anualment per l'òrgan competent. Entre aquests criteris estarà almenys el nombre d'assistents més pròxim a la capacitat del campament, i la valoració del pla d'activitats a desenvolupar.
 5. Resoldrà l'adjudicació la persona titular de la direcció territorial competent en matèria forestal.
 6. Les sol·licituds i declaracions responsables es tramitaran per la direcció territorial corresponent de la conselleria competent en matèria forestal. Aquestes podran tramitar-se a través de la pàgina web de la conselleria competent en matèria forestal.
 7. En cas de força major l'òrgan competent en matèria forestal podrà revocar les autoritzacions recollides en el present capítulo.

La acampada fora d'instal·lacions recreatives no està permesa.

+Info sobre intal·lacions recreatives

 

- "Més que acampar" (Buscador del Consell de la Joventut de zones d'acampada, albergs, etc.)

 

Legislació:

DECRET 91/2023, de 22 de juny, del Consell, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 3/1993, de 9 de desembre, forestal de la Comunitat Valenciana

D'ús en el medi forestal i natural